1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest AW INVEST Sp.z.o.o. (Pracodawcy) z siedzibą przy ulicy Ludźmierskiej 29, Nowy Targ 34-400. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – zwanej dalej Rozporządzeniem.

2. Administrator Danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zamieszonych w załączonym CV na potrzeby procesu rekrutacji i przez okres prowadzenia naboru na stanowisko na które Pani/Pan złożył aplikację. Podanie Pani/Pana danych podanych w CV jest dobrowolne zatem odbywa się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże konsekwencją cofniecie zgody lub też niepodania tych danych jest zaprzestanie wykonywania wobec Pani/Pana tych działań Administratora Danych związanych z rekrutacją na wskazane stanowisko pracy.

3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Pana/Pani danych osobowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu: Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia, Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia, Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia Prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia, Prawo do uzyskania interwencji Administratora Danych, o której mowa w art. 22 ust. 3 Rozporządzenia.

4. W przypadku uznania ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w CV i formularzu aplikacyjnym, w celu ich przetwarzania w procesie rekrutacji na stanowisko pracy w AW INVEST Sp.z.o.o, na które ubiegam się o zatrudnienie oraz na otrzymywanie informacji e-milowych dotyczących procesu rekrutacji. Brak niniejszej zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji, zatem konsekwencją niewyrażania tej zgody jest nieuwzględnianie Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym, zatem jeśli Pani/Pan nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, proszę NIE WYSYŁAĆ SWOJEGO CV” i zamknąć to okno.

WSYŁANIE SWOJEGO CV NA PODANY ADRES E-MAIL oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.